ร่มรถยนต์ LANMODO x Motor Show2021 @ The Promenade ตั้งแต่ 2-14 พ.ย. 2564